Ranking: CAMPEONATO INTERNO DE TIRO A BALA - CTCPF - 2019